ADD ANYTHING HERE OR JUST REMOVE IT…


Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van A&A Sport.
Griend 1246, 8225VJ Lelystad
KvK nummer 81948727
BTW nummer te zien op de ontvangen factuur. 

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van A&A Sport en op alle met A&A Sport aangegane overeenkomsten.
  1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
  1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door A&A Sport ingestemd is.
  1.5 De internetsite van A&A Sport richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
  1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met A&A Sport in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  1.7 A&A Sport behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
  1.8 Door het gebruik van de internetsite van A&A Sport en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
  2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar per E-mail gemaakt.
  2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
  2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofd adres.
  2.6 Koper en A&A Sport komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van A&A Sport zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
  2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. A&A Sport garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 3. Prijzen.
  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
  3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die A&A Sport in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door    A&A Sport worden gecorrigeerd.
  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
  3.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud, prijswijzigingen kunnen direct worden toegepast.
 4. Betaling
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via Ideal. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. A&A Sport kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van A&A Sport .
  4.2 In het geval door A&A Sport een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
  4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
  4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die A&A Sport als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is A&A Sport bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 5. Levering en leveringstijd
  5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft A&A Sport ernaar om bestellingen binnen 1-7 werkdagen te verzenden. Voor artikelen met een bedrukking geldt een langere levertijd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. A&A Sport kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail gemeld worden.
  5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
  5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
 7. Overmacht
  7.1 In geval van overmacht is A&A Sport niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 8. Intellectuele eigendom
  8.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij A&A Sport , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 9. Persoonsgegevens
  9.1 A&A Sport zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. A&A Sport neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 10. Links
  10.1 De site van A&A Sport kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft A&A Sport geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 11. Verzendkosten
  11.1 Voor het verzenden van pakketten berekenen wij € 9,95 verzendkosten binnen Nederland naar een afleveradres. Voor zware volumineuze artikelen zoals voetbaldoelen kunnen afwijkende verzendkosten gelden. Bij opdracht worden deze verzendkosten met u gecommuniceerd.
 12. Kortingen
  12.1 Voor clubs kunnen bepaalde kortingen gelden op de prijzen vermeld op de website. Deze kortingen worden bepaald door de grootte van de afname. U kunt hier voor een passende offerte aanvragen. Korting komt alleen in overleg tot stand en wordt schriftelijk vastgelegd. Alle kortingen worden verstrekt over de prijzen exclusief BTW. Indien facturen langer open staan dan 45 dagen worden er geen goederen meer geleverd. Clubs blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor het betalen van de factuur ook als de kleding door derden gesponsord wordt.
 13. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
  13.1 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  13.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 14. Textielbedrukkingen

  A&A Sport verzorgt in principe alleen textielbedrukking
  op artikelen van A&A Sport. Mocht de klant zelf textiel aanleveren ter
  bedrukking dan is A&A Sport niet aansprakelijk bij eventuele negatieve druk
  resultaten en is A&A Sport ook niet gehouden om een eventuele vergoeding te
  betalen indien het drukwerk op dit soort textiel niet naar de wens is van de
  klant. 


Privacy Policy

Deze website is eigendom van A&A Sport

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Uw e-mailadres als u een bestelling plaatst op deze website
 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

 

Winkelwagen

Inloggen

Nog geen account?